مدارتونو اگه بتونین عکسشو بدید من راهنمایی تون کنم