سلام متاسفانه من درست متوجه سوالتون نشدم. لطف کنید قسمت هایی که بد نوشته شدن و تصحیح کنید.