سلام،activity.this اکتیویتی ها به صورت کمل کیس می نویسند اولش باید با حروف بزرگ شروع شود. http://www.tutorialspoint.com/android/android_intents_filters.htm