سلام شاید اکتیویتی را به Manifest معرفی نکرده باشید.