این چه برنامه ایه ؟ چرا اینهمه activity خالی داره؟ 110 تا!!