سلام من مارکت های بازار، کندو، مایکت، پارس هاب، آپنیک، پلازا و مارکت های خارجی بلک مارت، موبوجین، آپتوید، وشیر، موبو مارکت را می شناسم.