سلام برای کار با لیست ویو ها باید از این توتوریال استفاده کنی http://www.tutorialspoint.com/android/android_list_view.htm برای کار با تکست فیلد هم این توتو ریال http://developer.att.com/technical-library/ui-elements/text-fields-for-android کلا منطق برنامه هم خیلی ساده است در حد میانگین وزنی حساب کردن... بعد باید از درگیری با ابزار های برنامه نویسی لذت ببری اگه می خواهی برنامه نویس خوبی باشی