سوال درباره چت روم با یک کانکشن در سوکت ؟
برای ارسال تاپیک، ابتدا وارد ناحیه ی کاربری خود شوید.
erikkabir
نامشخص
نامشخص
غیر قابل روئیت
نامشخص
ندارد

سوال درباره چت روم با یک کانکشن در سوکت ؟


سوال درباره چت روم با یک کانکشن ؟ با سلام بنده برنامه ی چت روم زیر را گسترش داده ام . در این برنامه چند کانکشن ایجاد می گردد ؟ اگر بخواهم با یک کانکشن این برنامه را اصلاح کنم چه کار باید بکنم ؟ کد برای دریافت پیام import java.io.DataInputStream; import java.io.DataOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import java.net.ServerSocket; import java.net.Socket; import java.sql.Date; import org.omg.CORBA.portable.OutputStream; public class Client1 implements Runnable { private Thread th ; ServerSocket ss; void start () { th=new Thread(this , "Client1"); th.start(); } void stop () { th.stop(); } public void run() { try { ss = new ServerSocket(6666); } catch (IOException e1) { // TODO Auto-generated catch block e1.printStackTrace(); } while (true){ try { DataInputStream dis= new DataInputStream(ss.accept().getInputStream()); String str = (String)dis.readUTF(); System.out.println("message= "+str); } catch (IOException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } } } کد برای ارسال پیام چت import java.io.DataInputStream; import java.io.DataOutputStream; import java.io.IOException; import java.net.Inet4Address; import java.net.ServerSocket; import java.net.Socket; import java.net.UnknownHostException; import java.util.Scanner; public class Chat { static Socket s; static DataOutputStream dout; public static void main(String[] args) { Scanner Matn = new Scanner(System.in); Client1 man =new Client1() ; man.start(); while (true){ String b=Matn.nextLine(); try { s=new Socket(Inet4Address.getLocalHost(),6666); dout=new DataOutputStream(s.getOutputStream()); } catch(Exception e){System.out.println(e);} if (b.compareTo("exit")==0){ man.stop(); System.exit(1); } else { try{ // Use For Convert dout.writeUTF("A: "+b); dout.flush(); dout.close(); s.close(); }catch(Exception e){System.out.println(e);} } } } }


تعداد بازدید: 96     
برای ثبت نظرات ابتدا می بایست در سکان آکادمی ثبت نام نمایید.