سلام سوال سختی است فقط می تونم بگم من اگه جای شما بودم،یک ایده پیدا می کردم و استاراپ خودمو استارت می زدم در حین انجام این کار خیلی چیزهای جدید یاد خواهی گرفت بعد در کنارش استخدامی هم بده این طوری وقتت را هم تلف نکردی