طبق تجربه برای استفاده از لایبرری خواندن مستندات گیت هاب پروژه مهمترین قدم است. برای اد کردن لایبرری داخل اکلیپس باید: Project - > properties -> Java build path. این مسیر که بری این گزینه ها داره: addJar addVarribles addLibrary addClassFolder بسته به نیازت باید یکیشو انتخاب کنی